راستی چرا؟؟؟

 />/> اصرار عجیبش در عکس برداشتن از کهنسالان مستمند باعث تعجبم بود!!! راستی چه اصراری بود که مناظر زیبا را رها کرده و ... این عکسها...!!!

اروپایی بود وخود را علاقمند به فرهنگ ما نشان میداد،اما گهگاه از صحنه هایی عکس برمیداشت که چندان خوشایند نبود.

راستی اینها از ایران چه میدانند؟در چهره این مردم چه میخوانند؟ نمیدانم... نمیدانم...

و یک چرای دیگر ؟؟؟

چرا ایرانیهایی که به کشورهای اینها سفر کرده و میکنند تنها تصاویر زیبا و دلنشین با خود به ارمغان می آورند؟ آیا فقر در سرزمینهای آنان معنایی ندارد؟ یا شاید ایرانیها مهربان هستندو تنها به زیباییهای سرزمین چشم آبیها بها میدهند!!!! یا .....

آیا نامش را میتوان خودباختگی ایرانی گذاشت؟؟؟؟.......

/>/>/>  

/>

Image hosted by allyoucanupload.com

/ 2 نظر / 4 بازدید
غریبه

دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست/درد مردم زمانه است

غریبه