سکوت...!!!

سکوت نه از بي صداييست.
نفس هست و حرف هم.
ناگفته ها و گفته شده ها. شنيده ها و نشنيده ها.
سکوت از نبودن بغض نيست. از بي دردي نيست.
سکوت از عادت نيست. از روزمرگي و فراموش شدگي. از خواب و رخوت و بي حوصلگي. از دلتنگي.
سکوت از فريادهاي در گلو مانده است و نعره هايي که هيچ وقت شنيده نشد.
همه چيز هست و گوشي نيست براي شنيدن. جز سکوتي که گاه و بيگاه همدم فريادهايي است که بي خبر و ناخواسته از روزهايي دور ميايد.
از دلتنگيهايي که فراموش شده. از خيانتهايي که به روزگار شده.
نه انگار.... باز هم حرفي نيست...!!!!

Softly Silence Falls

/ 4 نظر / 10 بازدید
مهرداد

خدایم بر من ارزانی دار آن وسعت آرام بخش یادت را و بر من حرام گردان آن اندوه بی پروایم را. مرا بر دروازه اسارت و بندگی خلق قرار بده و دردهای مردمانم را بر من حلال گردان. که از یک خاکیم و به یک خاک باز خواهیم گشت. آمین

نانی

سکوت ... ساراااااااااااا بهت نياز دارم چرا زنگ نميزنی ... سااااااااااارا دلم گرفته کجائی ؟!!! چقدر سکوت ... سکوتم از رضايت نيست دلم اهل شکايت نيست .... سارا بهت احتياج دارم

فرشيد

..از باز ترين پنجره ..و حرفی از جنس زمان !..

ساره

سکوت... حرفی است برای گوشی که شايستگی شنيدنش را داشته باشد. در عمق دريای نگاهيست برای چشمان عاشقی که شايستگی ديدنش را داشته باشد .... .